image1 image1 image2
NOWE INFO
  • Wyprawka szkolna
  • Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego 
 Szkoła Podstawowa

Historia miejscowości


Najstarsze osadnictwo w Paśmie Liwocza i Brzanki, którego ślady odkrywają archeolodzy, wiążą się z falami osadniczymi napływającymi na obszar Pogórza wzdłuż dolin Wisłoki i Białej Dunajcowej. Pierwsze osadnictwo datuje się na XII- XIII wiek. Napływająca ludność zajmowała się rolnictwem. Wioski powstawały w sposób spontaniczny początkowo w małych rozmiarach, przypominając raczej przysiółki. Ten typ wsi charakteryzujący się bezładną i rozproszoną zabudową jest określany mianem wsi samotniczej. Taki typ osadnictwa reprezentuje Swoszowa. Nie ma dokładnej daty powstania Swoszowej. Powstała zapewne równocześnie z Szerzynami w pierwszej połowie XIV wieku. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od pierwszego osadnika, czy też właściciela o słowiańskim imieniu Swosz. Połowa XIV wieku była na obszarze Pogórza czasem wielkiej akcji kolonizacyjnej na prawie niemieckim. Była to zasługa Kazimierza Wielkiego. W tym okresie Swoszowa została przeniesiona na prawo niemieckie, jak mówią o tym nieliczne zachowane dokumenty z 1348 roku. Dnia 9.III.1386r. okoliczne tereny otrzymał od Władysława Jagiełły, wojewoda krakowski Spytko z Melsztyna. Na początku XVI wieku część tych dóbr, wraz ze Swoszową, odkupił od potomków legendarnego Spytki, Mikołaj Jordan. W 1548 roku tereny te zakupił kanclerz koronny i kasztelan biecki- Jan z Ocieszyna Ocieski. W 1581r. wieś przeszła w ręce Piotra Górskiego. Przed rokiem 1844 Swoszowę posiadała Emilia Jarmułowska. W tymże roku części dóbr nabył od niej Szczepan Uniatycki i odsprzedał Ludwikowi Komornickiemu. Później Swoszowa stała się własnością Karola Woronickiego. W spadku po księciu Karolu, dobra te odziedziczyła jego rodzina. Od 1852r. dobra te ustawicznie zmieniały właścicieli. W Swoszowej zachowała się tradycja jakoby wieś składała się z oddzielnych osad, których nazwy zachowały się do chwili obecnej. Są to: Przymiarek, Wola, Zapole, Sikornica, Góry, Borówka, Dwór, Wieś. Przymiarek- nazwa może pochodzić od mieszkającego tam krawca, który szył na miarę. Wola pochodzi zapewne od wolnizny. Zapole- nazwa ma związek z miejscem położonym za polami. Sikornica- nazwa tego przysiółka wiąże się z mieszkańcami o nazwisku Sikora. Góry- nazwa związana jest z terenem górzystym, częściowo zalesionym. Borówka- nazwa została nadana od rosnącej tam borowiny. Dwór- nazwa pochodzi od znajdujących się tam dawniej zabudowań dworskich. Wieś- nazwa wiąże się z tym, że przysiółek ten ulokowany jest w centrum miejscowości.


STRONA GŁÓWNA

STATUT SZKOŁY

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Program profilktyczno-wychowawczy

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Prawo Oświatowe

Program wychowawczy 2016

Program profilaktyki 2016


Materiały archiwalne

Aktualności 2004 - 2011

Aktualności 2011 - 2012

Aktualności 2012 - 2015

Oddział Przedszkolny

Panorama Swoszowej

 

 

top