image1 image1 image2
NOWE INFO
  • Wyprawka szkolna
  • Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego 


Nasza szkoła


Historia szkoły


Tradycja szkoły sięga okresu międzywojennego. Na prośbę gminy, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego wydało orzeczenie z dnia 24 sierpnia 1928 r. i utworzyło jednoklasową publiczną szkołę powszechną w Swoszowej z ważnością od 1 września tego roku.
Gmina i wyznaczona przez Radę Szkolną Powiatową w Jaśle komisja, zajęła się odrestaurowaniem drewnianego domu zakupionego u Anny Gdulowej za 500 zł. Odremontowano jedno pomieszczenie z przeznaczeniem na klasę, a dwa inne na mieszkanie służbowe.
Posadę kierownika, a jednocześnie jedynego nauczyciela w szkole, objął Jan Leszko. Rozpoczął pracę jako nauczyciel tymczasowy mianowany od 1 października 1929 r. Od tego też czasu rozpoczęła się nauka w nowo powstałej szkole.
Do szkoły zostało zapisanych 108 dzieci od 7-go do 16-go roku życia, z czego utworzono dwa oddziały pierwsze uczące się na zmiany.
Ludność wsi była z powstania szkoły bardzo zadowolona, lecz nie mogła mimo chęci, pomóc materialnie z powodu swego ubóstwa. Ciągle brakowało też funduszy na urządzenie wnętrza klasy. Nauczyciel musiał sam troszczyć się o każdą drobnostkę.
Rozporządzeniem z dnia 2 sierpnia 1932 r. szkoła w Swoszowej z jednoklasowej została przemianowana na dwuklasową o dwóch osobach uczących. Stanowisko drugiego nauczyciela objęła Bronisława Leszkowa. Z roku na rok przybywało uczniów, więc tworzono nowe oddziały.
W roku szkolnym 1935/36 nastąpiła zmiana obsady nauczycielskiej. Na miejsce Jana Leszki i Bronisławy Leszowej przybył Marian Sikorski z żoną Janiną. Marian Sikorski objął stanowisko kierownika szkoły, a Janina Sikorska etat nauczyciela. Warunki, w jakich przyszło im pracować były bardzo ciężkie. Budynek szkoły już nie nadawał się do remontu, brakowało sprzętu, pomocy dydaktycznych, książek, a dzieci często przychodziły do szkoły bez zeszytu.
Dnia 8 lipca 1937 r. rozporządzeniem władz zwierzchnich przemianowano dwuklasową Publiczną Szkołę w Swoszowej na Publiczną Szkołę stopnia I. Ze względu na dużą liczbę dzieci oraz stan pomieszczeń szkolnych, które były ciemne, wilgotne i ciasne, gmina zdecydowała o budowie nowej szkoły. W ciągu dwóch lat powstała w stanie surowym jedna z najpiękniejszych szkół w gminie. Był to budynek murowany, parterowy, który składał się z czterech sal do nauczania i kancelarii.
Z dniem 1 września 1940 r. szkoła została podniesiona do II stopnia. W związku z przemianowaniem szkoły i dużą liczbą dzieci – 215, przyjęto trzecią osobę na stanowisko nauczyciela – Marię Pawłowską. W następnym roku zatrudniono Irenę Szubównę. W 1945 r. zaszły zmiany w kadrze nauczycielskiej. Do szkoły w Swoszowej przybył Ludwik Mac, który objął stanowisko kierownika. Pozostali nauczyciele to: Felicja Mac i Józefa Matuszewska.
W nowym budynku szkolnym wykończone były tylko dwie klasy, dlatego jeden oddział umieszczono w kancelarii. W tym pomieszczeniu odbywały się w niedziele i święta nabożeństwa dla tutejszej ludności, gdyż wieś w owym czasie nie posiadała kościoła.
Dnia 22 sierpnia 1947 r. ksiądz Jan Kołacz, proboszcz z Szerzyn zorganizował przy kapliczce mieszczącej się w miejscowej szkole odpust. Ponieważ do tej pory szkoła nie była poświęcona, postanowiono w tym dniu to uczynić.
W roku szkolnym 1948/49 odeszło dwoje nauczycieli: Ludwik Mac i Felicja Mac. Kierownictwo miejscowej szkoły objęła Józefa Matuszewska. Przybyło dwoje nowych nauczycieli – Franciszek Mojak i Władysława Wróżek.
Początek roku szkolnego 1949/50 przyniósł zmiany. Skład grona w miejscowej szkole był następujący: Józefa Matuszewska, która nadal piastowała stanowisko kierownika, Władysława Wróżek, Helena Surowiak, Karol Słowik. Ogółem w szkole było 214 uczniów. Z braku sal lekcyjnych dzieci uczyły się na dwie zmiany. Od 1 kwietnia 1950 r. funkcję kierownika pełnił Karol Słowik. Od września 1953 r. następnym kierownikiem szkoły w Swoszowej została Helena Pacana, lecz nie na długo, bo 10 sierpnia 1954 r. szkołę przejął Stanisław Sroka. Grono pedagogiczne stanowili wówczas następujący nauczyciele: Teresa Moskal, Władysława Wróżek, Maria Stygar i Zofia Zbylut, pierwsza nauczycielka ze Swoszowej.
W roku szkolnym 1956/57 znowu nastąpiła zmiana w gronie nauczającym. Pracowało wtedy pięcioro nauczycieli: Alfreda Jarek, Władysława Pykosz, Stanisław Sroka, Maria Stygar, Zofia Zbylut.
Na mocy ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. ze szkół usunięta została religia, a wraz z nią i krzyże z klas. Rok szkolny 1961/62 był pierwszym rokiem świeckiej szkoły. Nauka religii w Swoszowej odbywała się poza szkołą, w prywatnym domu Józefa Skrzysińskiego. W 1964 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie wydało orzeczenie w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Swoszowej. Na mocy tego orzeczenia zorganizowano szkołę podstawową o sześciu nauczycielach z najwyższą klasą ósmą. Tak więc w roku szkolnym 1964/65 obsada nauczycielska powiększyła się o jedną nauczycielkę – Janinę Zając. W związku ze znacznym wzrostem liczby uczniów do 152, zaszła konieczność wynajęcia jednej sali lekcyjnej w domu prywatnym. Zmieniono też miejsce nauczania religii. W związku z wypowiedzeniem sali przez Józefa Skrzysińskiego punkt katechetyczny umieszczono u Aleksandra Frączka. Liczba uczniów ciągle wzrastała. Ciasnota uniemożliwiała organizowanie klasopracowni oraz zajęć pozalekcyjnych.
Rysem dziejów tutejszej szkoły w tych czasach była płynność kadry. W roku szkolnym 1969/70 dwie nauczycielki – Stanisława Gębarowska i Stanisława Frączek wyjechały ze Swoszowej, a na ich miejsce przybyły – Anna Wiejowska oraz Zofia Jurusik. W następnym roku szkolnym zaszły kolejne zmiany w składzie grona pedagogicznego. Obsada nauczycielska liczyła sześć osób: Maria Gębarowska, Anna Skiba, Stanisław Sroka, Władysława Sroka, Helena Wazowicz, Janina Zając.
Rok 1973 to początek reformy szkolnej, która zakładała wprowadzenie powszechnego kształcenia w szkole 10-letniej. Naukę w roku szkolnym 1973/74 rozpoczęto w zmienionym składzie grona nauczycielskiego: Marek Kita, Janina Miziołek, Maria Potyrała, Genowefa Rams, Stanisław Sroka, Władysława Sroka. Ogólna liczba uczniów to 194.
Od września 1974 r. zaczęło działać ognisko przedszkolne, do którego uczęszczało 16 dzieci. Zajęcia w ognisku powierzono nowej nauczycielce – Zofii Kita.
Rok szkolny 1978/1979 rozpoczął nowy etap kształcenia pod znakiem wprowadzenia do I klasy programu szkoły 10-letniej.
Dzień 20 sierpnia 1979 r. był szczególnym dla Szkoły Podstawowej w Swoszowej, gdyż obniżono jej stopień organizacyjny do poziomu z klasami I-IV i przekształcono ją w punkt filialny Zbiorczej Szkoły Gminnej w Szerzynach. Uczniowie klas V-VIII byli dowożeni do Szerzyn.
Nowy rok szkolny 1979/80 w wyniku reformy szkolnej w Szkole Podstawowej w Swoszowej rozpoczęli naukę uczniowie klas I-IV w liczbie 72. Obsada nauczycielska uległa poważnej zmianie, gdyż pozostało tylko czterech nauczycieli. Byli to: Władysława Sroka – dyrektor szkoły, Marek Kita, Zofia Kita, Maria Pyzik. Były dyrektor szkoły, Stanisław Sroka, został zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół, tym samym rozpoczął pracę w szkole w Szerzynach. Stał się też opiekunem dzieci klas V-VIII dojeżdżających autobusem kursowym PKS do Szerzyn.
W roku szkolnym 1981/82 w szkole w Swoszowej nastąpiło wiele zmian. Po dwuletniej przerwie, w której szkoła była filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Szerzynach, znowu otrzymała ona statut 8-letniej szkoły podstawowej. Naukę rozpoczęło 131 uczniów. W szkole pracowało teraz dziewięcioro nauczycieli. Byli to: Halina Górka, Marek Kita, Zofia Kita, Helena Kozak, Zofia Niedziela, Wanda Płaczek, Maria Pyzik, Władysława Sroka i Stanisław Sroka, który ponownie wrócił na stanowisko dyrektora.
W 1981 w Polsce rozpoczęła się fala strajków. Negowano świecki charakter szkół. Sytuacja w kraju nie pozostała bez wpływu na zaistniałe zmiany w szkole w Swoszowej. W klasach powieszone zostały krzyże. Lekcje religii odbywały się w punkcie katechetycznym poza szkołą. Szkoła borykała się z poważnymi kłopotami lokalowymi. Do nauki wykorzystywano 4 sale w budynku szkolnym i 3 pomieszczenia w wynajętych domach prywatnych.
Dopiero po oddaniu do użytku nowego budynku w 1997 r. w znacznym stopniu polepszyły się warunki lokalowe. Dzieci uczą się na jedną zmianę w pięknych, dobrze wyposażonych klasopracowniach, mogą również korzystać z sali gimnastycznej.
Szkoła w Swoszowej przechodziła wiele zmian organizacyjnych i programowych. Rok 1999 był szczególnym dla Szkoły Podstawowej w Swoszowej, ponieważ obniżono jej stopień do poziomu klasy VI.Otwarcie nowej szkoły

STRONA GŁÓWNA

STATUT SZKOŁY

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Program profilktyczno-wychowawczy

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Prawo Oświatowe

Program wychowawczy 2016

Program profilaktyki 2016


Materiały archiwalne

Aktualności 2004 - 2011

Aktualności 2011 - 2012

Aktualności 2012 - 2015

Oddział Przedszkolny

Panorama Swoszowej

 

 

top