image1 image1 image2
NOWE INFO
  • Wyprawka szkolna
  • Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego 
 Szkoła Podstawowa im

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców

 

           Rada Rodziców jest kolegialnym organem, szkoły działającym w oparciu o art. 53 i  54  Ustawy o systemie oświaty.

           Szczegółowe zasady działalności i kompetencje Rady Rodziców określa uchwalony przez nią regulamin.

 

 

Protokół
z zebrania Rady Rodziców odbytego w dniu
14.09.2016

 

 

            W dniu 14 września 2016 roku odbyło się zebranie rodziców na którym została omówiona organizacja roku szkolnego 2016/2017, zapoznano rodziców z celami i zadaniami dydaktyczno wychowawczymi szkoły.
Przedstawiono rodzicom harmonogram szkolnych uroczystości, harmonogram dni wolnych od zajęć, poinformowano o dodatkowych zajęciach organizowanych w szkole.
Przedstawiono rozliczenie wpłat rodziców na konto Rady Rodziców.

            Oprócz spraw organizacyjnych zostały poruszone sprawy wychowawcze dotyczące:
- zachowania uczniów na terenie szkoły, podczas lekcji i przerw,
- stosownego ubioru,
- motywowania uczniów do systematycznej nauki,
- konkursów przedmiotowych,
- bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły

Została wybrana Rada Rodziców w składzie:

 

  Maria Szarek – przewodnicząca
Beata Ryndak – zastępca przewodniczącego
Dorota Kosowska – sekretarz
Maria Poręba – skarbnik
Bożena Wawrzaszek - członek

 

 

 

Protokół

z   posiedzenia  Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II  w Swoszowej
odbytego w dniu 28 września 2015 r.

 

          W wyniku zebrań oddziałowych rodziców w klasach 0 – VI  wybrano w głosowaniach tajnych po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców szkoły.        Wyniki wyborów  ogłosił dyrektor szkoły na ogólnym zebraniu rodziców w dniu 28.09.2015 r.

          W skład Rady Rodziców szkoły weszli:

         
           Porządek  pierwszego posiedzenia  Rady Rodziców:

 

         Ad. 1.  Na  przewodniczącego Rady Rodziców zaproponowano kandydaturę: Marii Szarek .
           W głosowaniu tajnym Maria Szarek została jednogłośnie wybrana  na przewodniczącą Rady Rodziców.
           Na  sekretarza  Rady Rodziców zaproponowano  kandydaturę: Anny Wadas   a  na  skarbnika  Rady Rodziców zaproponowano  kandydaturę Bożeny Wawrzaszek.
           W głosowaniu tajnym  obydwie kandydatury otrzymały 100% poparcie.
          
Skład Zarządu nowej Rady Rodziców szkoły przedstawia się następująco:

          Ad. 2.    

  • Rozliczenie wpłat na Radę Rodziców  w  roku  szkolnym  2014/2015

Lp.

Przychody

Kwota

Lp.

Wydatki

Kwota

1.

Wpłaty rodziców

1 000,00 zł

1.

Pasowanie na ucznia

167,70 zł

2.

Kiermasz podręczników

0,00 zł

2.

Dzień Edukacji

141,00 zł

3.

Z roku 2012/2013

52,10 zł

3.

Zabawa andrzejkowa

175,50 zł

4.

Wpłata za akcję "Drzewko za butelkę

300,00 zł

4.

Książki do biblioteki

52,10 zł

 

 

 

5.

Zabawa karnawałowa

122,80 zł

 

 

 

6.

Książki na nagrody I -VI

393,14 zł

 

 

 

7.

Nagrody oddz. przedszk.

54,88

 

 

 

8.

Nagrody dla drużyny dziewcząt

272,95

 

Razem

1 352,10 zł

 

Razem

1 380,07 zł

 

Saldo

-27,97 zł

 

          
                                                                                              Dyrektor Szkoły   J. Dudek

 

           W dniu 10 października 2014 r. w  wyniku zebrań oddziałowych rodziców w klasach 0 – VI  wybrano w głosowaniach tajnych po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców szkoły.

 

W skład Rady Rodziców szkoły weszli:

1.      kl.  0        -        Mazur Marta

2.      kl.  I         -        Chwistek Teresa

3.      kl. II- III  -         Poręba Maria  

4.      kl. IV      -         Wadas Anna 

5.      kl.  V      -          Bąk Grażyna

6.      kl. VI      -          Pancerz Elżbieta

 

               Na  przewodniczącego Rady Rodziców zaproponowano kandydaturę: Pancerz Elżbiety .

           W głosowaniu tajnym Pancerz Elżbieta została jednogłośnie wybrana  na przewodniczącą Rady Rodziców.

 

            Pani Elżbieta Pancerz funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców szkoły pełnić będzie już kolejną kadencję.

 

 

                  Dyrektor szkoły wraz  Radą Pedagogiczną wyraża wdzięczność rodzicom za poświęcenie i zaangażowanie w działalności na rzecz szkoły.

 

                                                                                                                                                                                                  p.o. dyr  szkoły -  Józef Dudek

 

 

 

Uchwała Nr 1/07/08

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II  w  Swoszowej

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu swojej działalności

 

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Uchyla się dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w  Swoszowej przyjęty dnia 12. 11. 2004  r.

§ 2.

 

Przyjmuje się nowy Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Swoszowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/07/08

                                                                                               Rady Rodziców

                                                                                               Szkoły Podstawowej w Swoszowej

                                                                                               z dnia 30 października 2007 r.

 

 

 

REGULAMIN   RADY   RODZICÓW

SZKOŁY   PODSTAWOWEJ   IM.  JANA  PAWŁA II

w   SWOSZOWEJ

 

I.  Postanowienia ogólne

§ 1.

 

1.        Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)       „Szkole” – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Swoszowej,

2)       „Radzie Rodziców” – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,

3)       rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów pobierających naukę w Szkole,

4)       uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły,

5)       „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej,

6)       ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

§ 2.

 

1.        Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej.

2.        Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu i niniejszego Regulaminu.

§ 3.

 

1.        Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Szkole.

2.        Kadencja Rady Rodziców trwa rok.

3.        W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady Rodziców.

4.        Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym.

 

§ 4.

 

1.        Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły zadaniowe lub problemowe mające charakter opiniująco-doradczy.

2.        W pracach komisji i zespołów, o których mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich rodziców, nauczycieli i uczniów Szkoły oraz inne osoby w charakterze ekspertów.

 

 

II.  Cele i zadania Rady Rodziców

§ 5.

 

1.        Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

2.        Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)       współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, poprzez:

a)       wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o utworzenie w Szkole rady szkoły,

b)       wybór przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący Szkołę, której zadaniem jest wybór Dyrektora Szkoły,

c)       wnioskowanie do organu prowadzącego Szkołę, wspólnie z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, o nadanie imienia Szkole,

d)       opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,

e)       podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków na dofinansowanie działalności statutowej Szkoły,

f)        zatwierdzanie rocznego planu finansowego Rady Rodziców,

2)       współpraca z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, poprzez:

a)       opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników uchwalonych przez Radę Pedagogiczną,

b)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy,

c)       wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela na zasadach określonych
w art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

d)       opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

e)       dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,

f)        nagradzanie uczniów za wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz konkursach międzyszkolnych,

g)       wzbogacanie wyposażenia Szkoły w pomoce naukowe i dydaktyczne,

3)       współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych Szkoły i rodziny, poprzez:

a)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)       uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c)       porozumienie się z Dyrektorem Szkoły w zakresie ustalenia jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły oraz określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach,

d)       opiniowanie zgody wydawanej przez Dyrektora Szkoły na działalność na terenie Szkoły stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,

e)       dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

f)        udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej Samorządowi Uczniowskiemu,

g)       branie udziału w organizowaniu działalności kulturalno-rozrywkowej na rzecz uczniów,

4)       współudział w realizacji zadań opiekuńczych Szkoły, a w szczególności:

a)       pomaganie Szkole w organizowaniu uczniom turystyki i wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć,

b)       udział w działalności Szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,

c)       udzielanie wsparcia w organizacji pomocy socjalnej uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

 

3.        Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4.        Rada Rodziców wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

III.  Wybory do Rady Rodziców

§ 6.

 

1.        Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową, a następnie spośród wybranych członków rady oddziałowej jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.

2.        Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

3.        Kandydatów do rady oddziałowej oraz kandydata na przedstawiciela do Rady Rodziców może zgłosić każdy z rodziców uczniów danego oddziału uczestniczący w zebraniu. Zgłoszeni kandydaci muszą potwierdzić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.

4.        W wyborach do rady oddziałowej każdy rodzic oddaje głos na tylu kandydatów, ilu ma liczyć rada oddziałowa.

5.        Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

6.        Zebraniu rodziców przewodniczy osoba wybrana przez zebranych.

 

§ 7.

 

Wybory rad oddziałowych oraz przedstawiciela do Rady Rodziców przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące.

 

§ 8.

 

1.        Wybory, o których mowa w § 6 ust. 1, odbywają się w głosowaniu tajnym.

2.        Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie we wrześniu, jednakże nie później niż do 31 października, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

 

 

§ 9.

 

1.        Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.

2.        Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

 

IV.             Władze Rady Rodziców

 

§ 10.

 

Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 

§ 11.

 

1.        Przewodniczący organizuje prace Rady Rodziców oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.        Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3.        Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady Rodziców i protokołowanie jej posiedzeń.

4.        Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę Rodziców.

 

V.                Posiedzenia Rady Rodziców

 

§ 12.

 

1.        Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.        Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje przewodniczący, powiadamiając jej członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

3.        Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 jej składu oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub rady oddziałowej.

 

§ 13.

 

1.        Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego. Na 7 dni przed posiedzeniem członkowie Rady Rodziców otrzymują projekt porządku obrad.

2.        Posiedzenia Rady Rodziców prowadzone są przez przewodniczącego.

3.        W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

4.        Posiedzenia Rady Rodziców są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa jej członków.

§ 14.

 

1.        Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

2.        Protokół posiedzenia Rady Rodziców powinien zawierać:

1)       datę i miejsce zebrania,

2)       listę obecnych osób – członków Rady Rodziców,

3)       zatwierdzony porządek obrad,

4)       stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

5)       przebieg obrad – streszczenie wystąpień oraz wnioski,

6)       treść podjętych uchwał,

7)       podpis protokolanta oraz przewodniczącego Rady Rodziców.

3.        Protokoły posiedzeń Rady Rodziców są przyjmowane w drodze głosowania na jej następnym posiedzeniu.

 

VI.             Podejmowanie uchwał

 

§ 15.

 

1.        Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym

2.        W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady Rodziców, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

§ 16.

 

Uchwały Rady Rodziców numerowane są cyframi arabskimi w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

§ 17.

 

Opinie Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

 

VII.         Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

 

§ 18.

 

1.        Członkowie Rady rodziców mają prawo:

1)       do dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,

2)       do wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach Szkoły,

3)       do udziału w głosowaniach (na równych prawach) dotyczących wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę Rodziców.

2.        Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Rodziców.

 

§ 19.

 

1.        Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.        W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może zawrzeć umowę zlecenia lub umowę o dzieło z osobą mającą zajmować się jej obsługą finansowo-księgową.

VIII.      Fundusze Rady Rodziców

 

§ 20.

 

1.        Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:

1)       ze składek rodziców,

2)       z wpłat instytucji państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów,

3)       z imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla uczniów, rodziców oraz środowiska,

4)       innych źródeł, z których pozyskanie dodatkowych funduszy nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz nie posiada znamion działalności gospodarczej.

2.        Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego Rada Rodziców, po zasięgnięciu opinii rad oddziałowych, w formie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.        Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

4.        Ustalona przez Radę Rodziców roczna składka przyjmowana jest od uczniów lub ich rodziców na podstawie zbiorczej listy wpłat danego oddziału klasowego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 21.

 

1.        Wydatkowanie funduszy, o których mowa w § 20 ust. 1, Rada Rodziców ustala w rocznym planie finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

2.        Rada Rodziców w drodze uchwały określa szczegółowe zasady gospodarki finansowo-księgowej, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.        Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na działalność określoną w § 5 ust. 2.

 

§ 22.

 

1.        Rada Rodziców gromadzi i przechowuje środki pieniężne na wydzielonym rachunku bankowym.

2.        Środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Rada Rodziców dysponuje poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

 

IX.             Postanowienia końcowe.

 

§ 23.

 

Rada Rodziców używa podłużnego stempla służbowego o treści „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej; (kod, miejscowość)”.

 

§ 24.

Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.

§ 25.

1.        Dokonywanie zmian w Regulaminie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2.        Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

STRONA GŁÓWNA

STATUT SZKOŁY

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Program profilktyczno-wychowawczy

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Prawo Oświatowe

Program wychowawczy 2016

Program profilaktyki 2016


Materiały archiwalne

Aktualności 2004 - 2011

Aktualności 2011 - 2012

Aktualności 2012 - 2015

Oddział Przedszkolny

Panorama Swoszowej

 

 

top