Realizacja projektu

p.n.: „Unowocześniamy oddziały przedszkolne w Gminie Szerzyny” 

w Szkole Podstawowej w Swoszowej

 

 

Gmina Szerzyny od 1 czerwca 2014 r. realizuje projekt p.n.: „Unowocześniamy oddziały przedszkolne w Gminie Szerzyny” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

W ramach projektu, sześć oddziałów przedszkolnych w Gminie Szerzyny, w tym w naszym oddziale przedszkolnym, zostanie doposażone i dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 3-4 lat.

 

Wymienione wyżej działania umożliwią podniesienie standardu pracy oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Gminie co przyczyni się do zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w regionie.

 

Realizacja projektu przewidziana jest do 31 grudnia 2014 r.

Niniejsza publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Swoszowa   03 czerwca  2014 r.