Rok szkolny 1996/97

 

Rok szczególny. Ostatni rok nauki w dotychczasowym, starym budynku szkoły. Otwarcie nowego budynku, przy którym trwają intensywne prace wykończeniowe, przewidziano przed końcem bieżącego roku szkolnego. Wszyscy czekają na to wydarzenie z wielką radością. Warunki w obecnej, nieremontowanej od dawna ze względów ekonomicznych szkole, fatalne.

Przecieka dach, zimą na korytarzu nie topnieje śnieg, ubikacje obok szkoły, dzieci uczą się w wynajmowanych w sąsiedztwie pomieszczeniach prywatnych.

        

              

                                Budynek starej szkoły

 

Życie szkolne przebiega spokojnie wg przyjętego planu wychowawczego i programu nauczania. Realizowany jest praktykowany powszechnie w szkołach kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

         W styczniu zaczynają się rozmowy na temat przyszłego patrona szkoły. Swoje kandydatury ma wysunąć zarówno Rada Rodziców, jak i Rada Pedagogiczna oraz sami uczniowie. Wybór pada na polskiego papieża Jana Pawła II Wszyscy popierają tę kandydaturę. Zaczynają

się starania o nadanie szkole tego imienia. Wczesną wiosną szkoła


dostaje pozwolenie na nazwanie nowej szkoły imieniem Jana Pawła II

Im bliżej wiosny, tym wyraźniej widać gorączkowe przygotowania do otwarcia nowego budynku. Należy podkreślić determinację ekipy budowlanej, która często pracuje do nocy i zaangażowanie mieszkańców, którzy społecznie porządkują teren budowy. Wcześniej opodatkowali się na cele budowy zobowiązując się dostarczyć drewna na dach, lub ekwiwalentu finansowego. Kilkakrotnie na teren budowy idą uczniowie starszych klas, gdzie pod opieką nauczycieli, wykonują drobne prace czyszcząc urządzenia sanitarne. Cały budynek sprzątają społecznie rodzice uczniów.

Uczniowie i absolwenci szkoły przygotowują montaż słowno-muzyczny przedstawiający historię pontyfikatu Jana Pawła II Próbami kieruje nauczycielka j. polskiego M. Rozmus i miejscowy organista W. Niedziela prowadzący młodzieżowy chór kościelny. Często pojawia się na nich przyjeżdżająca specjalnie z Tarnowa wizytator Kuratorium Oświaty M. Wypasek, niespokojna o przebieg tak ważnej uroczystości w małej wiejskiej szkole.

         W holu nowej szkoły zostaje wmurowana tablica poświęcona patronowi z wizerunkiem papieża i jego słowami

                     „Jeśli służysz Prawdzie, służysz Wolności”.

     


Wreszcie termin otwarcia nowowybudowanej szkoły zostaje ustalony, jest to 14 czerwca 1997 r. Uroczystość rozpoczyna się o godz. 13,00 mszą świętą, którą celebruje zaproszony ks. biskup tarnowski P. Bednarczyk. On też dokonuje poświęcenia nowego budynku. Szkoła otrzymuje imię Jana Pawła II

        Po mszy zaproszeni goście i przybyli tłumnie na uroczystość mieszkańcy wsi przechodzą pod budynek nowej szkoły. Ceremonii przecięcia wstęgi dokonują zaproszeni dostojni goście: w-ce minister MEN K. Dera, wojewoda tarnowski W. Woda, tarnowski kurator oświaty J. Hebda, wójt gminy Szerzyny T. Pilch. Następnie wszyscy przechodzą do wnętrza szkoły gdzie dyrektor szkoły J. Dudek wita wszystkich zebranych rozpoczynając tym samym oficjalną część uroczystości. (Impreza ta była przygotowana na placu przed szkołą, ale przelotny deszcz i niepewna pogoda wymusiły zmianę pierwotnych planów)

             Po powitaniu dyrektora głos zabierają kolejno minister K. Dera i kurator J. Hebda. Wyrażają oni radość z zakończenia tak wielkiego dla gminy przedsięwzięcia, dziękują przedstawicielom administracji państwowej za jego ekonomiczną realizację i gratulują mieszkańcom wsi i dzieciom tak pięknego budynku. Wojewoda tarnowski W. Woda odczytuje list gratulacyjny, który następnie wręcza dyrektorowi szkoły. W liście tym czytamy m. in.

 

„Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnie uroczystym dla wszystkich mieszkańców Swoszowej. Właśnie dzisiaj, możemy oddać do użytku nowowybudowną Szkołę Podstawową oraz nadać jej imię Jana Pawła II

W tam szczególnym i tak uroczystym dniu składam wyrazy uznania oraz wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania oraz otwarcia. (…)”.

Następnie głos zabiera wójt gminy T. Pilch przedstawiając krótko przebieg budowy i ogólny koszt tego ważnego i poważnie obciążającego budżet gminy przedsięwzięcia. Podkreśla zaangażowanie zarówno ekipy budowlanej, jak i mieszkańców wioski.  

 

           

 

Uroczystość otwarcia szkoły. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej:

Ks. biskup P. Bednarczyk, w-ce Minister Edukacji  K. Dera, tarnowski kurator oświaty J. Hebda, w drugim rzędzie wizytator oświaty M. Wypasek wójt gminy Szerzyny T. Pilch, dyrektor szkoły J. Dudek

      

        

 

Uroczystość otwarcia szkoły. Uczniowie i absolwenci przygotowali montaż słowno muzyczny

 

Uroczystość kończy wspomniana krótka cześć artystyczna, która wychodzi bardzo ładnie i podoba się zebranym. Opisany przebieg uroczystości pojawia się w „Gościu niedzielnym” z inicjatywy proboszcza parafii A. Mikosa.

Wieczorem odbywa się bankiet, na który prócz wcześniej wymienionych gości zostają zaproszeni członkowie Rady Gminy, dyrektorzy szkół z terenu gminy i nauczyciele naszej szkoły.